Octahoop

+1  

A transformative hairhoop as a toy that sparks creative energy

YAML 想法

事物激发感情。 Assessories 就像成人的玩具。所以我想象一个看起来像皇冠的头发评估器。这个发箍作为一个物体是天线的象征,它捕捉来自宇宙的创造性能量。它旨在用作日常仪式对象,有助于进入心流状态并锚定灵感的感觉,a-ha 时刻。这个发箍冠的设计类似于章鱼的多只手,并建立了章鱼的隐喻,象征着大众、网络思维(创造力)和创造性生活方式所带来的多重身份。

Things spark feelings. Assessories are like toys for adults. So I imagine a hair assessory that looks like a crown. This hairhoop as an object is a symbol of antenna that captures creative energy that lands from the Universe. It is designed to serve as a daily ritual object that helps to get into a flow state and anchor the feelings of inspiration, a-ha moments. The design of this hairhoop-crown resembles the multiple hands of an octopus, and builds up a metaphor of an octopus as a symbol of multitudes, a networked thinking (creativity), plurality of identities that creative lifestyle enables.

Materials

The material of this hairhoop is easy to bend. Alliuminum or other cheap metal, so that people can access it easily. The bending part is important - the hairhoop has to fit the owners headsize easily and transform when played with - its "octopus hands" work like a toy and are easy to twist depending on mood and intention.

Makers

Octahoop are hand-made to express the value of human time. Local makers freely access the knowledge of how to make an Octahoop through a website. Makers host a community meetups worldwide where newbie Octahoopers learn a craft of Octahooping. In the process of these meetups, learners learn chemistry and about materials, which connect newborn creators with the Earth, its elements and lay the basis for their path towards regenerative creativity.

Social change

From outside attention to inward reflection: Octahoop is worn on your own, when creating and not in public or socially.

Background

This idea came to my mind when observing how different clothes and assessories exist for different occasions and rituals, for example for cooking time there's an apron, for rainy time there's a raincoat, for weddings and funerals there are special clothes too. But what about special assessories for creativity time?
(别通知) (可选) 请,登录

章鱼对我来说也象征着一个菌丝网络。行走时,人体接触地球(网络):两个系统之间的相互作用。互动总是会激发一些东西。

The Octopus also symbolises a mycelium network for me. When walking, the human body touches the earth (the network): the interaction between two systems. The interaction always sparks something.


章鱼对我来说象征着一个神经元。

Aštunkojis man simbolizuoja neuroną.  : Ruta
  : -- 
  : -- 
  

Mindey,

我还必须补充一点,我以共生的方式思考和发展想法。通常我自己找不到答案,但我会提出问题或连接其他人共享的粒子。所以即使在这个想法中,用其他人的想法修改这个想法并看看共同创造会把我们带到哪里总是很有趣。

Taip pat turiu pridėti, jog mąstau ir vystau idėjas simbiotiškai. Dažnai nepati atrandu atsakymus, bet keliu klausimus ar jungiu daleles, pasidalintas kitų žmonių. Taigi ir šioje idėjoje visada įdomu idėją modifikuoti su kitų žmonių idėjomis ir pažiūrėti kur bendra-kūryba mus nuves.  : Inyuki
  : -- 
  : -- 
  

Ruta,

【犬之】,这把弓主要是一个玩具,玩具的作用是一边玩一边激活想象力。

至于仪式,所以仪式是这个想法的重要组成部分。这种弓在通常在排中而不是在这种情况下单独进行的仪式中充当了一种新奇事物。就像珠宝一样,这款蝴蝶结是单独佩戴的,而不是与周围的人一起佩戴。传统上,仪式也用于崇拜或将一个人从一个生命阶段转变为另一个阶段。然而,我不确定仪式是否被用来理解创造性的生活。诀窍就是为此。

八进制符号的根源在于生命系统哲学,它说人是宇宙的孩子,能够以与宇宙相同的能量进行创造.创造性思维和反思是这种有意义的创造性过程的关键。章鱼在这里被选中并非偶然,它是非线性思维、灵活性、通过分形连接的象征,其本质是生命系统——人类创造性思维、人本身、地球和宇宙也是相同的生命系统通过相同的原则协同工作。

在这种情况下,符号并没有成为一个符号,而是通过一个有用的对象——发弓——变得有意义,从而成为创造性旅程的指南。

至于功能,我注意到 [Mindey's] 关于这张弓捕获能量的功能的问题。我对 kolkas 的回答是我不知道。当我发现我一定会在这里分享。

我正在添加一个来自我祖母的故事,它会引起我的好奇心,并可能帮助我找到答案。她有一个能源朋友,他有一个叫做“virgule”的工具,他用它来进行能源工作——virgule 捕捉环境中的能量场并移动。我想知道它是怎么回事。也许是金属与环境的相互作用?我想了想,以及这个想法与附魔有何关系。我想我可以联系起来,因为总的来说,我认为创造是一种带来内心平静的精神实践。我认为该功能的答案可能有一天也会出现。

[Inyuki], šis lankelis yra visų pirma žaislas, o žaislų funkcija yra suaktyvinti vaizduotę su jais žaidžiant.

Dėl ritualo, taip ritualas yra esminė šios idėjos dalis. Šis lankelis veikia kaip naujovė ritualuose, kurie dažniausi vyksta būryje, o ne vienumoje kaip šiuo atveju. Ir kaip papuošalas, šis lankelis yra dėvimas vienumoje, o ne su aplinkiniais. Taip pat ritualai tradiciškai yra naudojami garbinimui ar žmogaus transformacijai iš vieno gyvenimo etapo į kitą. Tačiau nesu tikra ar ritualai yra naudojami kūrybiškam gyvenimui įprasminti. O Įgaudis tam ir skirtas.

Aštuonkojo simbolizmo šaknys yra Gyvųjų Sistemų filosofijoje, kuri sako, jog žmogus yra visatos vaikas, gebantis kurti su tokia pat energija, kaip kuria visata. O kūrybinis mąstymas ir refleksija ir yra raktas į tokį prasmingą kūrybinį procesą. Aštuonkojis čia pasirinktas neatsitiktinai, tai yra nelinijinio mąstymo, lankstumo, susisiejimo per fraktalus simbolis, kurio esmė - Gyvosios Sistemos - o žmogaus kūrybinis mąstymas, pats žmogus, planeta Žemė ir Visata taip pat ir yra tokios pačios gyvosios sistemos, bendrai veikiančios per tuos pačius principus.

Šiuo atveju simbolis nėra paliekamas būti simboliu, bet yra įprasminamas per naudingą daiktą - plaukų lankelį - ir tuo būdu tampa kūrybingo kelionės kelrodžiu.

O dėl funkcijos, esu pastebėjusi [Mindey] klausimą apie šio lankelio funkciją gaudyti energiją. Mano atsakymas kolkas yra nežinau. Kai sužinosiu būtinai pasidalinsiu ir čia.

Pridedu istoriją iš savo močiutės, kuri žadina mano smalsumą ir galbūt padės rasti atsakymus. Ji turėjo draugą energetiką, o jis turėjo tokį įrankį, vadinamą "virgule", su kuria jis dirbo energetinį darbą - virgulė pagaudavo energetinius laukus aplinkoje ir judėdavo. Mane domina, kaip tai vyko. Galbūt tai buvo metalo sąveika su aplinka? Galvoju apie tai ir kaip ši mintis siejasi su Įgaudžiu. Manau, kad gali sietis, nes apskritai aš laikau kūrybą dvasine praktika, kuri neša vidinę ramybę. Manau, kad atsakymas dėl funkcijos gali kažkada atsirasti irgi.  : Inyuki
  : -- 
  : -- 
  

Ruta,

// 一个日常仪式对象,有助于创造一种创造性的情绪并进入一种创造性的流动状态 //

这个想法并没有描述这个“技巧”如何达到所提到的“创造性流动状态”——它从描述中得出,仪式和“第八象征”应该以某种方式帮助实现这种状态,但象征是非常主观的,取决于因此,个人用户的想象力一般来说并不能解决“如何达到流动状态”的问题,并且可能只为那些象征意义特殊的人解决这个问题。

一般来说,回忆 [Twi'lek] (https://pixiecostumer.files.wordpress.com/2014/09/lekku-pointed-out.jpg) [来自 StarWars] (https://www.starwars. com / 新闻 / 非常需要学习的东西,你仍然有 7 件事,你可能不知道关于 twileks)。

为了获得更好的结果,您应该在编写之前考虑并发现该附件将如何工作——因为说它会以某种方式在你的头脑中创造一个“创造性的流动状态”是很便宜的——应该解释它在没有用户的情况下会如何工作自尊。因为足够的自尊可以创造出各种各样的状态,然后很难说这种状态是由于附属物还是仅仅是自尊。

// kasdienis ritualinis objektas, padedantis susikurti kūrybinę nuotaiką ir patekti į kūrybinio srauto būseną (angl. "flow state") //

Idėja neaprašo, kaip gi šis "įgaudis" pasiektų minimą "kūrybinio srauto būseną" -- iš aprašymo išplaukia, kad vien ritualas ir "aštunkojo simbolizmas" turėtų kažkaip padėti pasiekti šią būseną, tačiau simbolizmas yra labai subjektyvus, ir priklauso nuo konkretaus vartotojo vaizduotės, todėl nesprendžia problemos "kaip pasiekti flow state" bendrai, ir potencialiai spręstų problemą galbūt tik tiem žmonėm, kuriem tas simbolizmas yra ypatingas.

Apskritai, primena Twi’lek'ų uodegas iš StarWars.

Norint geresnių rezultatų, reikėtų prieš rašant pamąstyti ir atrasti, kaip tas aksesuaras veiktų, - nes bepigu sakyti, kad jis kažkaip vat aštunkojis ant galvos kažkaip sukurs "kūrybinio srauto būseną", - reikėtų paaiškinti, kaip gi jis tą padarytų be vartotojo savitaigos -- nes pakankama savitaiga gali sukurti įvairiausias būsenas, ir tada sunku pasakyti, ar ta būsena atsirado dėl aksesuaro ar tiesiog dėl savitaigos.


这个弓会捕捉无线电波吗?

Ar šis lankelis gaudytų radijo bangas?


这个发箍能在多大程度上超越象征意义,捕捉来自宇宙的创造性能量?

好吧,我也想发现 :) 首先想到的地方是:触手将由一种金属制成,这种金属会对环境中的能量场作出反应,并且它会根据空气中的能量扭曲/移动。待续...

// 我想它必须闪烁和变形才能传达那个 [章鱼符号]。它可以作为一种交流工具吗...

嗯,作为“与自己的交流工具”而不是与他人佩戴它。这就是 Octahoop 的重点:通过观察和玩耍,从无到有与自我(作为一个生命系统:思想和身体)和自然环境互动,进入创造性的流动。

所以我进一步想象 Octahoop 如何帮助与自我沟通?

首先,我想象在外出时穿着 Octahoop。因此,每条触手都像是观察者工具的支架:迷你双筒望远镜、微型显微镜、装有纸和笔的管子、迷你手电筒——我与环境互动所需的一切。在这里,添加一个将这个发箍变成项链的功能会很有用:将用于观察的工具放在脖子下面,这样手可以更快地从触手中取出工具。 (另外,如果我碰巧去城里探险,我也想把它当项链戴,这样既不会引起注意,但我的创意主播和观察者工具包仍然随身携带)。

最后,在此处包含可穿戴技术功能将很有用,可测量脑电波和放松/压力状态,然后可以将其与创意流程和创意混乱模式相关联。我也想测量步数(以建立身体智能的想法)和位置,看看我在森林中的哪些地方捕捉到了从宇宙降落的那些想法:) 所以是的,一个自用的应用程序将是很酷的补充。

因此,总体而言,Octahoop 可以扩展为像一个完整且有用的观察者工具包以及象征性的创造力锚一样工作。

想象这位观察者的朋友我真的很开心!!哈哈 :)

How beyond symbolism could this hairhoop capture creative energy that lands from the Universe?

Well, I want to discover that too :) First thoughts that came to mind where: tentacles would be made from a metal that reacts to the energetic fields in the environment and it twists/moves based on energy in the air. To be continued...

// I'm figuring it would have to flicker and morph to convey that [octopus symbol]. Would it work as a communication tool...

Hmm, as a "communication tool with self" rather than with others wearing it. That's the point of Octahoop: getting into a creative flow from nothing just interaction with the self (as a living system: the mind and the body) and the natural environment, through observation and play.

So I went further to imagine how could Octahoop help communicate with the self?

First, I imagine wearing Octahoop outside on the move. And so each tentacle would be like a holder of observer's tools: a mini binocular, a tiny microscope, a tube with paper and a pen, a mini torch - all I need to interact with the environment. Here, adding a function to transform this hairhoop into a necklace would be useful: carrying tools for observation under the neck where hands can faster take out a tool out of a tentacle. (Also, if I happen to go to the city for exploration, I'd love to wear it as a necklace too, so that it doesn't bring attention, but still have my creative anchor and observer's toolkit with me).

Lastly, it would be useful to include a wearable tech function here measuring brainwaves and states of relaxation/stress that can then be correlated with creative flow and a pattern of a creative chaos. I'd like to measure steps (to build up on a body intelligence idea) and location too, to see in which places in the forest I captured those ideas landing from the Universe :) So yeah, an app for self use would be a cool addition.

So overall an Octahoop could extend to work like a complete and useful observer's toolkit as well as a symbolic creativity anchor.

I'm really having fun imaging this observer's friend!! LOL :)


那么,像猫的耳朵,却是章鱼的触手?

//“捕捉来自宇宙的创造性能量”

我无法捕捉到它是如何做到的。 :)

// 建立了一个章鱼的隐喻,作为群众的象征,一种网络思维(创造力),以及创造性生活方式所带来的多重身份。

我想它必须闪烁和变形才能传达这一点。它会作为一种交流工具在佩戴它的人之间传输脑电波吗?

So, like a cat's ears, but octopus tentacles?

// "captures creative energy that lands from the Universe"

I fail to capture how it does it. :)

// builds up a metaphor of an octopus as a symbol of multitudes, a networked thinking (creativity), plurality of identities that creative lifestyle enables.

I'm figuring it would have to flicker and morph to convey that. Would it work as a communication tool that transfers the brainwaves between individuals wearing it?


语言